ชีวิตติดช้อป... ต้องชมชอบพ้อยท์

ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ

สำหรับผู้ขาย

ข้อ 1. ความหมาย
(ก) เครื่องหมาย ChomCHOB หมายถึง ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ตัวหนังสือ ตัวเลข ชื่อ คำ ลายมือชื่อ
(ข) ผู้ซื้อ หมายถึง ผู้ซึ่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการของผู้ขาย
(ค) บัตร หมายถึง บัตรเครดิต หรือบัตรที่มีคะแนนสะสมในทำนองเดียวกัน

ข้อ 2. ผู้ให้บริการยินยอมให้ผู้ขาย มีสิทธิดำเนินการจำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการ ภายใต้เครื่องหมาย ChomCHOB และผู้ขายยินยอมที่จะทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ผู้ให้บริการได้กำหนดไว้ ทั้งที่มีอยู่แล้วในขณะที่ได้ทำสัญญาฉบับนี้หรือที่จะมีต่อไปในภายภาคหน้า และรวมถึงยอมรับที่จะอยู่ภายใต้การอำนวยการของผู้ให้บริการด้วย

ข้อ 3. การให้สิทธิทางการค้าและบริการตามสัญญาฉบับนี้ ไม่เป็นการตัดหรือจำกัดสิทธิของผู้ให้บริการในการให้สิทธิทางการค้าและบริการในลักษณะเดียวกันนี้กับบุคคลอื่นต่อไปอีก

ข้อ 4. ผู้รับสัญญา จะต้องดำเนินการ ภายใต้เครื่องหมาย ChomCHOB ด้วยตนเอง จะไม่โอนสิทธิตามสัญญานี้ไปให้แก่บุคคลภายนอก และ/หรือจะไม่อนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นได้ใช้เครื่องหมาย ChomCHOB อีกทอดหนึ่ง และ/หรือจะไม่ยอมให้บุคคลใดๆ นำเครื่องหมาย ChomCHOB ไปหาประโยชน์ในประการหนึ่งประการใดไม่ว่าเป็นการประจำหรือชั่วคราวก็ตาม

ข้อ 5. ในกรณีที่สัญญานี้สิ้นสุดลงไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม ผู้รับอนุญาตจะต้องหยุดใช้เครื่องหมาย ChomCHOB ในทันที

ข้อ 6. การใช้งาน

6.1 การใช้งานเว็บไซต์จะต้องสอดคล้องกับ เงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่กำหนดโดยบริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด โดยการใช้บริการนั้น ถือได้ว่าผู้ขายยอมรับข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว

6.2 ผู้ขายจะต้องไม่ใช้บริการและไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้ ถ้า
(1) ผู้ขายอายุน้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์
(2) ผู้ขายไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยและศาลในประเทศไทย

6.3 ผู้ขายยอมรับว่าบริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิกหรือเพิ่มเติมกฎเกณฑ์ในเรื่องเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.4 หากในอนาคตมีเงื่อนไขแนบท้ายที่แตกต่างไปจากเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ให้ยึดถือสาระสำคัญในเงื่อนไขแนบท้ายเป็นหลัก

6.5 การแก้ไขสาระสำคัญต่าง ๆ จะกระทำโดยผู้ให้บริการและมีการประกาศอย่างเป็นทางการในเว็บไซต์

7. การให้บริการ

7.1 ผู้ให้บริการถือว่า ผู้ขายต้องปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศไทย เมื่อผู้ขายทำการใดที่ขัดต่อกฎหมายในประเทศไทย ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่สมควรแก่เหตุนั้น

7.2 ผู้ขายต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกจึงจะมีสิทธิใช้บริการ ผู้ให้บริการมีสิทธิในการให้เข้าถึง หรือจำกัดสิทธิการเข้าถึงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามที่ได้กล่าวไว้ในเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว

7.3 กรณีที่ผู้ให้บริการสืบทราบว่าผู้ขายส่อเจตนาทุจริต เช่นกีดกันทางการค้า หลอกลวงผู้ซื้อ ใช้เว็บไซต์ แอพพลิเคชัน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดของผู้ให้บริการในทางมิชอบ หรือมีความพยายามทำลายข้อมูล ทำลายผลิตภัณฑ์ เข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบ ทำความเสียหายต่อผู้อื่นเป็นวงกว้าง ผู้ใช้บริการมีสิทธิเต็มที่ในการระงับการใช้บริการในระหว่างการสอบสวน และอาจจะดำเนินคดีในกรณีที่ละเมิดกฎหมาย

7.4 ผู้ให้บริการมีสิทธิเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูล โปรโมชั่น หรือรายละเอียดอื่นใดได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.5 บางบริการ ผู้ให้บริการสามารถส่งต่อให้บริษัทในเครือหรือคู่ค้า ดำเนินการแทนได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ

8. ผู้ขาย

8.1 ผู้ขายสามารถเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่ใช้งานแอพพลิเคชั่นได้แต่ต้องยอมรับคุณลักษณะบางอย่างที่ไม่มีในแอพพลิเคชั่นหรือในเว็บไซต์

8.2 ผู้ขายยอมรับว่า
(1) ผู้ขายไม่สามารถทำซ้ำดัดแปลง เผยแพร่ ลอกเลียน หรือขายต่อบริการ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ คลิป ฐานข้อมูล ข้อผิดพลาดของโปรแกรม หรือข้อมูลอื่นใด ที่เป็นความลับของบริษัท
(2) ผู้ขายไม่สามารถใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อดำเนินธุรกิจแบบเดียวกับบริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด หากมีการละเมิด บริษัทขอสงวนสิทธิ์การระงับการให้บริการ และการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย

8.3 ผู้ขายยอมรับว่าจะไม่ดัดแปลง แก้ไข หรือติดตั้งไวรัสเข้ามายังระบบ ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละกรณี

8.4 ผู้ขายต้องไม่กระทำการที่ส่งผลต่อระบบของผู้ให้บริการ เช่นการที่ทำให้ระบบเครือข่ายล่ม ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะระงับชื่อผู้ใช้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือตลอดไป โดยถือเอาคำตัดสินของผู้ให้บริการถือเป็นที่สิ้นสุด

8.5 กรณีที่ผู้ขายเข้าถึงลิงค์อื่นใด ที่ปรากฏภายในเว็บไซต์ ผู้ขายต้องทำความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการของลิงค์นั้นๆ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด

8.6 ผู้ขายต้องรับผิดชอบต่อชื่อผู้ใช้ของตนเอง และสาขาอย่างเต็มที่ หากมีบุคคลที่สาม สามารถนำไปใช้ ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบได้ และจะถือเสมือนว่า ผู้ขายต้องรับผิดชอบการกระทำนั้น ๆ ด้วยตนเอง

8.7 หากลูกค้าของผู้ขายทำธุรกรรมที่น่าสงสัย ทางผู้ขายต้องใช้ดุลพินิจของตนเอง หากกระทำธุรกรรมสำเร็จลงแล้วย่อมไม่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ ทั้งนี้ผู้ให้บริการไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ เว้นแต่มีคำสั่งจากทางราชการหรือเจ้าพนักงาน

8.8 เนื้อหาต่างๆ รูปภาพ และงานเขียนทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปใช้และไม่อนุญาตให้ผู้ขายคนใด ใช้ในทางที่จะทำให้เกิดความเสียเปรียบแก่ผู้ขายรายอื่น หากต้องการนำไปใช้ จะต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้ให้บริการเท่านั้น ยกเว้นการแบ่งปันเนื้อหาผ่านปุ่มแบ่งปันที่ทางผู้ให้บริการมีไว้ให้บริการ

8.9 กรณีที่ต้องการร้องเรียน เสนอแนะหรือให้ข้อมูล ผู้ขายสามารถติดต่อ support@chomchob.com ได้ทุกวัน เมื่อได้รับคำร้องผู้ให้บริการจะรีบติดต่อกลับไปโดยเร็วที่สุด

9.ความรับผิดชอบของผู้ขาย

9.1 ผู้ขายเข้าใจว่า
(1) ผู้ขายมีสิทธิเต็มที่ในการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ การให้สิทธิแก่หมายเลขโทรศัพท์ และการสร้างชื่อผู้ใช้งานที่มีสิทธิเข้าถึงหน้าโพรไฟล์ของร้านค้าของตน และให้สิทธิแก่พวกเขาในการกระทำการ
(2) ใช้เว็บ ในส่วน Merchant เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจเท่านั้น
(3) ข้อมูลต่าง ๆ เช่นที่ตั้งของสำนักงาน สำเนาเอกสาร ต้องเป็นความจริงทั้งหมด

9.2 ผู้ขายต้องหมั่นปรับปรุงข้อมูลของตนเองให้ทันสมัยและถูกต้องตามความจริงอยู่เสมอภายใต้หน้า Setting

9.3 ผู้ขายต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เว้นแต่เจ้าพนักงานรัฐร้องขอเพื่อประกอบคดีความ

9.4 ผู้ขายแต่ละคนเข้าใจว่า
(1) คุณต้องรับผิดชอบต่อการโฆษณาแบรนด์ต่าง ๆ ของคุณเองไม่ให้ละเมิดกฎหมายรวมถึงไม่ลอกเลียนเนื้อหาจากแหล่งใดๆ
(2) ต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
(3) คุณสามารถขายสินค้า หรือทำการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการตลาด การทำโปรโมชั่นได้ ตราบใดที่ไม่ได้ละเมิดข้อตกลงของผู้ผลิตในเรื่องการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย

9.5 ผู้ขายแต่ละคนจะต้องรับรองว่าสิ่งที่ตนเองโพสต์เป็นสิ่งที่
(1) ถูกต้อง เหมาะสม ครบถ้วน และถูกต้องตามกฎหมาย
(2) ไม่ชวนให้ไขว้เขว หรือตีความไปเป็นอย่างอื่น
(3) ไม่ประกอบด้วยข้อความหรือภาพที่เสียดสี ว่าร้าย ข่มขู่ รุนแรง ทำให้ผู้อื่นอับอาย เสียชื่อเสียง ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนก่อให้เกิดความขัดแย้งเป็นวงกว้าง หรือปลุกระดม ในลักษณะที่เป็นภัยต่อความมั่นคง
(4) ไม่ประกอบด้วยข้อความที่แบ่งแยก เหยียดผิว เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ความไม่สมบูรณ์ทางด้านร่างกาย หรืออายุ
(5) ไม่ขัดต่อเงื่อนไขการใช้บริการแอพพลิเคชันและขัดต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว
(6) ไม่ประกอบด้วยลิงค์ที่อาจนำไปสู่เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม

9.6 ผู้ขายจะต้อง
(1) ให้คำมั่นว่าจะประกอบกิจการของตนอย่างสุดความสามารถ ไม่หนีหายหรือละทิ้งไม่เอาใจใส่ลูกค้า
(2) กำกับกิจการด้วยธรรมาภิบาล
(3) ไม่ใช้ ChomCHOB ในการแสวงหากำไรที่ผิดกฎหมาย เช่นขายของโจร ขายสินค้าผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์ รุนแรงหรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการผิดกฎหมาย เช่นการยอมรับการใช้บัตรที่ถูกขโมยมา เป็นต้น
(4) ห้ามแสร้งปลอมเป็นบุคคลอื่น หรือล่อลวงให้เข้าใจผิด
(5) ต้องไม่ส่งสแปมเมลหรือฟิชชิ่ง
(6) ไม่ลอกเลียนไดเรกทอรี่ ฐานข้อมูลหรือบริการของเว็บไซต์ ChomCHOB เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
(7) ไม่นำเข้าไวรัส โค้ด ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์ที่สร้างความเสียหาย ขัดขวาง ดักจับ หรือลักลอบรวมทั้งขโมยข้อมูลจำเพาะใดๆก็ตามในระบบของผู้ให้บริการ
(8) ผู้ขายต้องเคารพในสิทธิของผู้ให้บริการ ไม่พยายามล่วงล้ำ หรือสืบทราบ นโยบายภายในของผู้ให้บริการ
(9) ไม่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่เป็นโทษต่อผู้ให้บริการ เช่น การเพิ่มรายจ่าย

9.7 ผู้ขายจะต้องไม่โพสต์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเว็บอื่นที่ทำธุรกิจเดียวกับ หรือคล้ายคลึงกับ ChomCHOB

9.8 ถ้าผู้ขายเป็นตัวกลาง ผู้ขายต้องมั่นใจว่าเว็บไซต์ปลายทางที่ตนเองอ้างอิงถึง ไม่ขัดต่อเงื่อนไขการใช้บริการ

9.9 ผู้ขายจะต้องไม่ทำให้ลูกค้าสับสน ในเรื่องชื่อผู้ใช้ ว่าเป็นโปรไฟล์ของแบรนด์ร้านค้าหรือโปรไฟล์ส่วนตัว

9.10 ผู้ขายรับทราบว่าผู้ให้บริการมิได้ตรวจสอบเนื้อหาหรือให้คำรับรองใด ๆ แก่เนื้อหาที่ผู้ขายสร้างขึ้นเองผู้ขายแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบเนื้อหาของตนเอง

9.11 ผู้ขายที่เปิดร้านค้าต้องยอมรับเงื่อนไขหรือโปรโมชั่นที่ทางผู้ให้บริการตกลงเช่นการยอมรับคูปองส่วนลดตามที่ได้ประกาศไว้ หรือนำส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าตรงต่อเวลา ไม่นำส่งสินค้าที่แตกหักเสียหายหากไม่ทำตาม ทางผู้ให้บริการจะพิจารณาตักเตือนและเพิ่มโทษให้รุนแรงเป็นลำดับไป

9.12 ผู้ขายแต่ละคนพึงมีจรรยาบรรณ ไม่กล่าวร้ายป้ายสีสินค้ายี่ห้ออื่นหรือแข่งขันในลักษณะตัดราคาทางผู้ให้บริการจะพิจารณาตักเตือนและเพิ่มโทษให้รุนแรงเป็นลำดับไป

10. การรายงานผู้กระทำผิด

10.1 ถ้าผู้ให้บริการตรวจสอบพบว่าเนื้อหาของผู้ขายเป็นภัยต่อความมั่นคง ผิดกฎหมาย ยั่วยุ ปลุกปั่น รุนแรง เนื้อหาไม่เหมาะสมขัดต่อศีลธรรมหรือผิดพลาดจากความจริงอย่างร้ายแรง ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับเนื้อหา ยุติชื่อผู้ใช้งานได้โดยไม่ต้องแจ้ง

10.2 ผู้ขายสามารถยื่นคำร้องเพื่อตรวจสอบผู้ขายคนอื่นได้ กรณีที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย

10.3 ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับชื่อบัญชีของผู้ขายได้ ในกรณีที่สงสัยว่าจะเป็นภัยต่อความมั่นคงทั้งของรัฐและของ ChomCHOB

11. ข้อตกลง

11.1 ผู้ให้บริการมีหน้าที่ให้บริการทั้งแอพพลิเคชันและเว็บไซต์อย่างเต็มความสามารถ แต่ไม่รวมข้อจำกัดความรับผิด

11.2 เมื่อผู้ให้บริการพบว่าผู้ขายมีเจตนาทุจริตในสาระสำคัญที่ให้ไว้แก่ผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับสัญญายกเลิกบัญชีผู้ใช้โดยไม่จ่ายค่าชดเชยใด ๆ

11.3 ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับสัญญา ยกเลิกบัญชีผู้ใช้โดยไม่จ่ายค่าชดเชยใด ๆ เมื่อพบการโฆษณาหลอกลวงการโฆษณาที่เป็นภัยต่อรัฐ ละเมิดกฎหมาย หรือการโฆษณาสิ่งที่เกินจริงเหนือธรรมชาติ

11.4 ผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนเอง เช่น ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้า

11.5 ผู้ขายยอมรับความเสี่ยงในการทำธุรกรรมการเงิน และความเสี่ยงในเรื่องสินค้าและบริการของตนเอง

11.6 ผู้ขายยอมรับข้อตกลง ในการรับจำนวน ChomCHOB Point เป็นสื่อแทนคำมั่นสัญญาชำระค่าสินค้าจากลูกค้าที่เป็นสมาชิกผู้ใช้แอพพลิเคชัน ChomCHOB โดยผู้ให้บริการ เป็นตัวแทนผู้ชำระเงินของสมาชิกผู้ใช้แอพพลิเคชัน ChomCHOB นั้น ตามมูลค่าการตกลงซื้อขายด้วย ChomCHOB Point ที่เกิดขึ้นระหว่าง ผู้ขายกับลูกค้า ที่เป็นสมาชิกผู้ใช้แอพพลิเคชั่นชมชอบ ChomCHOB ตามอัตรา 1 ChomCHOB Point เท่ากับ 1 บาท โดยตัวแทนผู้ชำระเงิน มีภาระต้องชำระให้กับผู้ขายภายในระยะเวลาที่ตกลงกับผู้ขาย ตามที่ระบุในส่วนแนบท้าย

12. ข้อจำกัดความรับผิด

12.1 กรณีที่ลูกค้าร้องเรียนถึงความด้อยคุณภาพและความไม่ทนทานของสินค้าและบริการของผู้ขาย เกินสิบรายขึ้นไป ผู้ให้บริการมีสิทธิยกเลิกสัญญา ระงับชื่อผู้ใช้ โดยไม่จ่ายค่าชดเชยให้กับร้านค้านั้น ๆ

12.2 ผู้ให้บริการไม่สามารถให้คำรับรองใดๆ ถึงความถูกต้องของเนื้อหาต่างๆ ทั้งที่มาจากผู้ขาย หรือผู้ใช้แอพพลิเคชัน ChomCHOB

12.3 ผู้ขายต้องสำรองข้อมูลเช่นไฟล์ภาพ เนื้อหาของตนเอง ผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่เก็บสำรองข้อมูล

12.4 ผู้ขายห้ามใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือลักลอบเข้ามาในระบบของ ChomCHOB อย่างไม่ถูกต้อง

12.5 กรณีที่ผู้ขายผิดสัญญา อาจจะต้องจ่ายค่าเสียหายให้ทางผู้ให้บริการตามส่วน หรืออาจถูกระงับการใช้บริการหรืออาจถูกดำเนินคดี

12.6 กรณีผู้ขายไม่สามารถรับประกันได้ว่า สินค้าที่ส่งไปให้ลูกค้าถึงมือลูกค้า ผู้ขายต้องมีการชดเชยในสัดส่วนที่เหมาะสม

12.7 ผู้ให้บริการไม่สามารถรับรองความสมบูรณ์ของสินค้า และจะไม่จ่ายเงินชดเชยให้ลูกค้า หรือผู้ขายไม่ว่ากรณีใด ๆ รวมถึง
(1) การใช้งานเว็บไซต์อย่างไม่ถูกต้องของผู้ขาย
(2) ความด้อยคุณภาพของสินค้าและบริการ
(3) ความผิดพลาดเนื่องในกระบวนการผลิต การแสดงสีของสินค้าอย่างถูกต้องในเว็บไซต์
(4) การที่ Outsource ของผู้ให้บริการลักลอบเข้าถึงข้อมูลของผู้ขาย
(5) กรณีที่ผู้ขาย ขายกิจการหรือไม่ดำเนินกิจการต่อ หรือขายกิจการต่อแล้ว ทำให้สินค้าหรือบริการด้อยลงอย่างมาก
(6) กรณีที่ผู้ให้บริการขายกิจการ หรือไม่ดำเนินกิจการต่อ

12.8 ทางบริษัทไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน กรณีที่ผู้ขายใช้ส่วนอุปกรณ์หรือส่วนชุดคำสั่งที่ล้าสมัย ไม่รองรับกับการแสดงผลของเว็บไซต์ ตามที่เว็บไซต์ได้ประกาศไว้ทำให้การแสดงผลผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง

12.9 หากในอนาคต มีความผิดพลาดจากการใช้ส่วนลดเงินสด บัตรแทนเงินสด หรือโปรโมชันอื่นใดที่ทางชมชอบตกลงกับผู้ขายเรียบร้อยแล้วว่าสามารถใช้ได้ภายในเงื่อนไขที่ระบุให้ทางผู้ขายรับผิดชอบต่อลูกค้า

13. เหตุการณ์ไม่คาดคิด กรณีที่เกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ถือเป็นเหตุสุดวิสัย และอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
(1) ระบบอินเตอร์เน็ตล่ม
(2) การถูกจารกรรม หรือเข้าถึงข้อมูล
(3) การประท้วง จลาจล สงคราม
(4) การส่งสินค้าที่ล่าช้า
(5) การดำเนินการที่ล่าช้าของ Outsource
(6) นโยบายหรือกฎหมายที่ออกโดยรัฐ ที่ส่งผลต่อธุรกิจของผู้ให้บริการ

14. ลิขสิทธิ์

14.1 บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด มีอำนาจเต็มและเป็นเจ้าของเว็บไซต์ ตราบริษัท Service เอกสาร บูธและ Official Content ภายใต้กฎหมายที่คุ้มครอง ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์

14.2 การดัดแปลง ลอกเลียน นำตราบริษัทหรือข้อความส่วนหนึ่งไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตย่อมเป็นการละเมิดกฎหมายและจะถูกดำเนินคดี

14.3 การนำตราสัญลักษณ์ของ Outsource หรือบริษัทในเครือ มาใช้ในลักษณะที่ทุจริต ก็เป็นสิ่งต้องห้าม

14.4 บริษัทมีสิทธิปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์และบริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

15. หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ผิดนัดผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที

16. การบอกเลิกสัญญา ถ้าผู้ให้เช่าหรือผู้เช่าประสงค์ต้องการจะเลิกสัญญานี้ ต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงอีกฝ่ายหนึ่งไม่น้อยกว่า 30 วัน

17. อายุของสัญญา อายุของสัญญานี้มีผลบังคับนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญา และมีผลบังคับจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาตามการบอกเลิกสัญญา ข้อ 16.