ชีวิตติดช้อป... ต้องชมชอบพ้อยท์

ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ

สำหรับผู้ใช้งาน

บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการแอพพลิเคชั่นนี้ การใช้แอพพลิเคชั่นต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ ซึ่งสมาชิกควรอ่านอย่างละเอียด การใช้แอพพลิเคชั่นหรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ถือว่าสมาชิกยอมรับข้อผูกพันที่ระบุไว้ ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้


1. เมื่อสมาชิกลงทะเบียนในแอพพลิเคชั่นนี้ สมาชิกได้รับทราบ และเห็นด้วยกับทุกข้อตกลง อีกทั้งยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการ และเมื่อสมาชิก สามารถเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นของบริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด ได้แล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดการกับสมาชิกที่ไม่ได้ล็อคอินเข้าสู่ระบบ เป็นระยะเวลานานเกินกว่า 2 ปี โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. หากสมาชิกมีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ลงทะเบียน ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการสมาชิกในกรณีที่มีการปรับปรุง

บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัดขอสงวนสิทธิ์ ในการแก้ไขและเพิ่มเติม ข้อตกลงและเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทจะประกาศการแก้ไขที่สำคัญให้ทราบ ในหน้าแอพพลิเคชั่นอย่างเป็นทางการเท่านั้น หากสมาชิกเข้าใช้บริการหลังการประกาศ จะถือว่าสมาชิกได้ยอมรับและเห็นด้วยกับการแก้ไขเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าว


อธิบายการบริการ

แอพพลิเคชั่น ChomCHOB มีบริการ เพื่อความบันเทิงและเพื่อการจับจ่ายใช้สอย โดยการแปลงคะแนน ChomCHOB Point จากคะแนนสะสมจากบัตร หรือจากการโอนเงิน ดังนั้นสมาชิกต้องยอมรับบริการจากเจ้าของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รับผิดชอบการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่จำเป็นรวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกของบัตรต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


ความรับผิดชอบของสมาชิก

1. สมาชิกบันทึกลงทะเบียนข้อมูลด้วยข้อมูลที่เป็นจริง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลส่วนบุคคลที่ล็อคอินหรือข้อมูลเข้าสู่ระบบเดิมที่ไม่เป็นความจริง ไม่มีการปรับปรุง หรือเป็นที่น่าสงสัยในข้อผิดพลาดใดๆ บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการเป็นสมาชิกและสิทธิในการใช้บริการของคุณ

2. แอพพลิเคชั่นนี้อนุญาตให้ใช้งานเป็นส่วนตัว สมาชิกจะต้องไม่ใช้แอพพลิเคชั่นนี้ เพื่อบริการสำหรับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ใดๆ เช่นการรับจัดหา เป็นตัวแทน หรือใช้แอพพลิเคชั่นนี้หาประโยชน์ในเชิงธุรกิจใด ๆ

3. นอกจากการปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของแอพพลิเคชั่นแล้ว สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการใช้งานอินเทอร์เน็ต

4. สมาชิกจะต้องไม่ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่สิ่งที่ไม่เหมาะสม หมิ่นประมาท อนาจาร หยาบคาย บทความที่น่ารังเกียจหรือภาพที่ไม่เหมาะสม โดยวิจารณญาณของบริษัทและตามกฎหมายของไทย

5. สมาชิกตกลงว่าจะเคารพทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในรูปแบบข้อความ รูปภาพหรือรูปแบบอื่น ๆ หากละเมิดข้อตกลง บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการและดำเนินการตามกฎหมาย

6. เมื่อผู้ใช้งานเป็นสมาชิกของแอพพลิเคชั่นนี้เริ่มต้นใช้บริการ สิทธิทั้งหมดในการให้เข้าถึงยังคงเป็นของบริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด สมาชิกที่สอดคล้องกับเงื่อนไขข้อตกลงในการให้บริการและผู้ที่ยอมรับข้อตกลงการให้บริการเท่านั้นที่จะมีสิทธิใช้งาน ไม่อนุญาตให้เช่า ให้ยืม ถ่ายโอนหรืออนุญาตให้ใช้บัญชีร่วมกับบุคคลที่สาม

7. สมาชิกมีความรับผิดชอบเต็มที่ในการเก็บรักษาบัญชีแอพพลิเคชั่น รหัสผ่านและข้อมูลอื่นๆของสมาชิก การเข้าสู่ระบบไปยังหน้าอื่น ๆ เพื่อดำเนินการบัญชีทั้งหมดจะถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก ยกเว้นแต่ว่าจะมีการแจ้งอายัดบัญชีไว้ก่อนหน้านั้น

8. หากบริษัทพบว่ามีการใช้บัญชีหรือรหัสผ่านผิดกฎหมายของบัญชีหรือรหัสผ่าน บริษัทมีสิทธิระงับการใช้งาน หากสมาชิกพบว่าบัญชีของตนเองมีการใช้งานที่ผิดกฎหมาย หรือถูกละเมิดความปลอดภัย ให้แจ้งบริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด ทราบทันที หากเกิดจากความประมาทของตัวสมาชิกเอง ซึ่งทำให้มีผู้ใช้รหัสผ่านและนำมาใช้งานที่ผิดกฎหมาย บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัดจะไม่รับผิดชอบใด ๆ


ข้อจำกัดความรับผิดชอบการใช้บัตรสมาชิกในการจับจ่ายใช้สอย

1. แอพพลิเคชั่นนี้ เมื่อสมาชิกใช้คะแนน ChomCHOB Point ในการใช้จ่าย หากมีความผิดพลาด ทางสมาชิกจะต้องตรวจสอบและขอแก้ไขกับทางร้านค้า หากทางร้านค้าปฏิเสธความรับผิดชอบ ทางบริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด จะไม่สามารถยกเลิก แก้ไข หรือคืนเงินให้ได้

2. ถ้าสมาชิกใช้วิธี หรือวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ในส่วนบริการ ChomCHOB Point บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัดขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการเป็นสมาชิกและใช้บริการได้ตลอดเวลา และผู้ที่เกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูลและส่วนประกอบอื่นๆ ในทุกๆ หน้าของแอพพลิเคชั่นนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด

บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัดเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าที่ปรากฏอยู่ในแอพพลิเคชั่นนี้ บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด ไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด แล้วแต่กรณี


การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ

ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในแอพพลิเคชั่นนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าและมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญ บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด ดูแลจัดการแอพพลิเคชั่นนี้ในประเทศไทย และมิได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีในหรือผ่านแอพพลิเคชั่นนี้ใช้ได้หรือเหมาะสมในการใช้ในประเทศอื่นๆ หากสมาชิกใช้แอพพลิเคชั่นนี้ในประเทศอื่นๆ สมาชิกต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้น

เนื้อหาในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่งของแอพพลิเคชั่นนี้อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่ต่างออกไป ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นและข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ มีความขัดแย้งกัน ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้น บริษัท ชมชอบกรุ๊ป จำกัด ขอแนะนำให้สมาชิกอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นนั้นก่อนใช้ข้อมูลในหน้านั้นๆ


การเชื่อมโยงกับแอพพลิเคชั่นอื่นๆ

ChomCHOB จัดทำ Links ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของสมาชิกเท่านั้น บริษัทไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลในเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส หรือ Malware  ตลอดจนบริษัทไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่สมาชิกเข้าใช้เว็บไซต์อื่นๆ นั้น

การที่สมาชิกเลือกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าสมาชิกยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว ChomCHOB ขอแนะนำให้สมาชิกอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของแอพพลิเคชั่นที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้แอพพลิเคชั่นดังกล่าว


ข้อจำกัดความรับผิด

ChomCHOBนำเสนอข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในแอพพลิเคชั่นนี้ เพื่อให้ข้อมูลตามที่ปรากฏอยู่ หรือที่มีอยู่เท่านั้น ถึงแม้ChomCHOBจะได้ใช้ความพยายามเพื่อทำให้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นมีความถูกต้องมากที่สุด ChomCHOBก็ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส หรือ Malware ทั้งนี้ ChomCHOBและบริษัทในเครือจะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนใดๆ ในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น

ChomCHOBจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใดๆ รวมถึง ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่สมาชิกเข้าใช้แอพพลิเคชั่นนี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับแอพพลิเคชั่นนี้ หรือการที่บุคคลใดๆ ไม่สามารถเข้าใช้ได้ นอกจากนั้น ChomCHOBจะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า ChomCHOB หรือตัวแทนของ ChomCHOB จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว


ข้อกำหนดเรื่องตำแหน่ง

1. ตำแหน่งสมาชิกต่างๆ ในแอพพลิเคชั่นของ ChomCHOB เป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของ ChomCHOB Group สามารถแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภายหลังได้

2. หากมีการทุจริตเพื่อทำให้ตำแหน่งสมาชิกของตนเองหรือของผู้ใช้งานอื่นเปลี่ยนแปลงไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับชื่อผู้ใช้งานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้มีกำหนดคราวละเจ็ดวัน และผู้ที่พิสูจน์ได้ว่ากระทำความผิดจะต้องถูกระงับการใช้งานและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

3. ดุลพินิจในการดำรงตำแหน่งสมาชิกต่างๆ ของผู้ใช้งานหนึ่งๆ อยู่ที่ทางบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และถือเป็นอันสิ้นสุด

4. ตำแหน่งสมาชิกต่างๆ มีการจัดอันดับใหม่ในทุก ๆ รอบปีบัญชี ซึ่งนับตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงกันยายนของปีถัดไป

5. กรณีที่ผู้ใช้งานละเมิดกฎการใช้บริการหรือกฎหมายในประเทศไทย เมื่อถูกระงับผู้ใช้งานย่อมจะถูกระงับสิทธิต่าง ๆ เนื่องด้วยชื่อผู้ใช้งานนั้น เช่น ตำแหน่งสมาชิก ไปด้วย โดยที่ทางบริษัทไม่จำเป็นต้องชดใช้หรือจ่ายคืนแต้มแต่อย่างใด


การให้บริการของบริษัทไม่ครอบคลุมถึง

1. การบำรุงรักษาและการก่อสร้างของบริการที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

2. กรณีที่ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์การสื่อสารล้มเหลวอย่างฉับพลัน

3. กรณีเกิดภัยธรรมชาติและปัจจัยเหตุสุดวิสัยอื่นๆ

4. การที่สมาชิกเข้าสู่ระบบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามการลงทะเบียน หรือใช้อักขระอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในการบันทึกข้อมูล ในกรณีเช่นนี้ บริษัทจะถือตามความสมบูรณ์ของข้อมูลที่บริษัทมี ณ ขณะนั้น และเป็นหน้าที่ของผู้ใช้ที่จะต้องเก็บรักษาเนื้อหาของตนเอง และบริษัทมีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกทั้งหมดหรือบางส่วนของการให้บริการ ตามที่บริษัทเห็นควร


กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้แอพพลิเคชั่นนี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแอพพลิเคชั่นนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย


บทลงโทษ

1. เมื่อพบความพยายามทุจริต หรือพยายามกระจายเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นความผิดเล็กน้อยหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ตามดุลยพินิจของบริษัท ทางบริษัทจะแจ้งเตือน โดยพยายามติดต่อผู้ใช้โดยทางหนึ่งทางใด หากมีความผิดลักษณะเดียวกันเป็นครั้งที่ 2 บริษัทจะแจ้งเตือนอีกครั้ง ถ้าบริษัทพบการกระทำความผิดจากเครื่องเดียวกันอีกเป็นครั้งที่ 3 จะระงับอุปกรณ์นั้นโดยถาวรทันที (ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ด้วยอุปกรณ์เครื่องนั้นอีกต่อไป)

* การขอทราบสาเหตุ และการยื่นเรื่องขอปลดระงับเครื่องคอมพิวเตอร์ บริษัทจะพิจารณาเป็นรายกรณี

2. ภายใน 7 วันหลังจากถูกระงับการใช้งาน หากสมาชิกไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ แก่บริษัท จะถือว่าคำตัดสินเป็นที่สิ้นสุด และสมาชิกไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ได้อีก ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถหาหลักฐานโต้แย้งได้ทันเวลา โดยบริษัทจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

3. กรณีผู้ใช้งานละเมิดกฎหมาย ย่อมถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในประเทศไทย